หน้าหลัก > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(CSR)

CSR

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทได้ใส่ใจดำเนินการคุ้มครอง “ข้อมูล” ของลูกค้า โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามหลัก “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จากการดำเนินธุรกิจในทุกๆวันเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้มาตรฐานที่ทางเราได้ทำการคิดค้นเฉพาะและได้ดำเนินการปฏิบัติตามนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดที่เราจะให้บริการกับลูกค้า การจัดการทางกฎหมายที่เหมาะสมที่สามารถตอบสนองความไว้วางใจของลูกค้า โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่กำหนด ด้วยเหตุนี้ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติครอบคลุมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแล้ว จึงขอดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. เมื่อจะรับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า ก่อนดำเนินการทางเราจะมีการชี้แจงการใช้งานและขอความยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้า
  2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าจะดำเนินการภายใต้ขอบเขตการใช้งานที่ได้ตกลงร่วมกัน
  3. เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล การปลอมแปลง การสูญหาย และการลักลอบเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ทางเราจะดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
  4. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการข้อมูลบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับการกำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงดำเนินการอบรมให้ความรู้กับพนักงานและตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด
  5. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะไม่มีการเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าหรือกรณีจำเป็นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์อันสำคัญเช่น ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ข้อบังคับตามกฎหมาย
  6. กรณีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะดำเนินการกำกับดูแลตามความจำเป็นเหมาะสมกับผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  7. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะมีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องล่าสุด นอกจากนี้ เกี่ยวกับการเปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคล นั้น หลังจากการจัดตั้ง “ช่องติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์” จะมีการดำเนินการรองรับภายใต้ขอบเขตอันเหมาะสม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2016
บริษัท Daimaru Kogyo จำกัด
ตัวแทนกรรมการบริษัท Hidenori Okuboกลุ่มธุรกิจ

jfr

ร่วมงานกับเรา

เว็บไซต์อุปกรณ์ตกปลา

Daikoh

DAIKO

ย้อนกลับไปหน้าแรก